Pytanie
Sprawozdanie finansowe spółki od tego roku podlega obligatoryjnemu badaniu. Spółka po stronie aktywów ma m.in. następujące pozycje:
- obligacje skarbowe z terminami wykupu od kilku miesięcy do kilku lat do tej pory wyceniane w skorygowanej cenie nabycia,
- udzielone długoterminowe i krótkoterminowe (od kilku miesięcy do kilku lat) pożyczki wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z doliczeniem odsetek na dzień bilansowy,
- papiery dłużne głównie w postaci obligacji komercyjnych z terminami wykupu do kilku miesięcy,
- lokaty z terminami zapadalności do kilku miesięcy,
- akcje spółki notowanej na New Connect,
- kupioną wierzytelność z dyskontem.
Po stronie pasywów:
- wyemitowane obligacje,
- kredyty bankowe w rachunku bieżącym i kilkuletnie,
- otrzymane pożyczki (głównie między podmiotami zależnymi).
1. Czy w związku z tym, iż sprawozdanie finansowe za 2013 r. będzie podlegało badaniu spółka ma obowiązek zmienić zasady wyceny zapisane w rozporządzeniu w sprawie wyceny instrumentów finansowych?
2. Czy do wymienionych pozycji aktywów i pasywów spółka może stosować zasady wyceny zapisane wprost w ustawie o rachunkowości, czy musi dostosować się do rozporządzenia?
3. Czy wyceniając udzielone pożyczki można pożyczki krótkoterminowe (czyli wg zasad bilansowych do 1 roku) wyceniać w kwocie wymaganej zapłaty a długoterminowe tak samo albo w skorygowanej cenie nabycia?
4. Jak wyceniać pozostałe wymienione składniki majątku?
5. Czy okres krótkoterminowości wg ustawy do 1 roku pokrywa się z rozporządzeniem?
6. Jeśli spółka jest jednostką nadrzędną i sporządza bilans skonsolidowany, a niektóre spółki zależne nie podlegają badaniu, to jakie zasady wyceny powinny stosować?