Pytanie
Czy w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. w sprawie wygaszenia z urzędu pozwolenia wodnoprawnego z powodu upłynięcia okresu, na które było wydane, można w nowym akapicie tego samego pisma powołać się na art. 10 § 1 k.p.a. i poinformować o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w ciągu 7 dni w starostwie?