Pytanie
Czy poniższy zapis nowego regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych w brzmieniu: "Jako podstawę oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy przyjmuje się kserokopię PIT-u (ów) za poprzedni rok podatkowy (PIT wnioskodawcy i PIT współmałżonka - w przypadku małżeństwa rozliczającego się oddzielnie; PIT współmałżonków rozliczających się wspólnie; PIT-y innych osób spokrewnionych i niespokrewnionych zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą) składane do urzędu skarbowego. Odmowa przedłożenia ww. dokumentów stanowi podstawę odmowy przyznania świadczenia przez pracodawcę", jest zgodny z prawem?
Jeśli tak, to co w sytuacji, kiedy osoba uprawniona do korzystania z funduszu złoży oświadczenie, że co prawda zamieszkuje z dorosłą córką/synem, bądź mamą, ale prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe?