Firma posiadająca aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwróciła się do Urzędu Gminy o zmianę tego zezwolenia.
Pierwszą z wnioskowanych zmian jest dostosowanie ww. zezwolenia do aktualnego prawa miejscowego. W zezwoleniu pozwalającym na ich działalność w warunkach świadczenia usług powoływano się na konkretną uchwałę Rady Gminy wprowadzającą Regulamin utrzymania czystości i porządku. Zmienił się regulamin i został on na nowo uchwalony.
Czy w takim razie należy zgodnie z wnioskiem strony zmienić ten punkt zezwolenia, powołując się na nową uchwałę?
Firma wnosi również o wpisanie rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg kodów odpadów.
Czy w zezwoleniu musi być takie dokładne określenie rodzajów odpadów (wyszczególnionych kodami), czy wystarczy samo określenie grup odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?

Organ powinien zmienić zezwolenie na wniosek adresata, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w części odwołującej się do nowej uchwały.
W zezwoleniu na odbiór odpadów komunalnych organ wpisuje rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości przypisując im kody odpadów.
Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia zostały szczegółowo opisane w art. 8 u.u.c.p.g. Przepis art. 8 ust. 2 u.u.c.p.g. ustala, że przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, czyli wskazać nie tylko grupę czy podgrupę odpadów, które będzie odbierał, (a zatem doprecyzować jakiego rodzaju odpadów komunalnych dotyczyć ma zezwolenie). Zgodnie z art. 9 ust. 1a u.u.c.p.g. zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinno określać dodatkowo rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a zatem w decyzji powinny być wskazane rodzaje odpadów. Także w zezwoleniu na transport organ wydający zezwolenie powinien wskazać rodzaje odpadów (kody odpadów), które będą po ich odbiorze od właścicieli nieruchomości transportowane do miejsc zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania.
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia następuje w sposób zgodny m.in. z regulaminem utrzymania i czystości i porządku w gminach (przepis prawa miejscowego). Jeśli zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, przedsiębiorca powinien w ciągu 6 miesięcy wystąpić o zmianę decyzji, a prowadzoną działalność dostosować do nowych wymagań.

Alicja Brzezińska