Pytanie
Spółka udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe dla celów prywatnych. Wartość takiego świadczenia dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przy uwzględnieniu cen rynkowych - zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 u.p.d.o.f. Udostępnianie samochodów następuje w ten sposób, że pracownik jest zobowiązany tylko do pokrycia kosztów paliwa (za podróże prywatne). Zakupy paliwa rozliczane są na podstawie kart paliwowych - na spółkę wystawiana jest faktura za całe paliwo (tj. zarówno to służące do celów prywatnych, jak i służbowych), następnie obliczane jest, ile paliwa zużył pracownik na cele prywatne i wartość paliwa zużytego na cele prywatne jest potrącana z pensji pracownika. Udostępniane samochody są samochodami osobowymi, od których nie przysługuje spółce prawo odliczenia podatku naliczonego. Podatek jest odliczany natomiast od zakupu części zamiennych, mycia samochodu itp. Prawo do wykorzystywania samochodu do celi prywatnych jest zapisane w umowach z pracownikami.
Czy w opisanym przypadku dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług określonego w art. 8 ust. 2 u.p.t.u.?
Czy też można powiedzieć, że jest to świadczenie odpłatne, ponieważ prawo wykorzystywania samochodu do celów prywatnych jest zapisane w umowie o pracę, a zatem pracownik w zamian za to prawo świadczy swoją pracę?
Jeżeli dochodzi do nieodpłatnego świadczenia, to czy zgodnie z art. 29 ust. 12 u.p.t.u., podstawę opodatkowania należy określić odmiennie niż dla PIT?
Czy istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego i wykazania go w deklaracji od paliwa, za które płaci pracownik?
Czy jeśli wyliczona kwota za paliwo jest co miesiąc potrącana pracownikowi z pensji (za jego zgodą), to w związku z takim rozliczeniem powinniśmy opodatkować tę kwotę VAT?