Pytanie
Ofertę złożyła spółka cywilna Przedsiębiorstwo Usługowe s.c Pani X i Pani Y. Do oferty załączono wypis aktu notarialnego tj. pełnomocnictwo, w którym pani Y udzieliła pełnomocnictwa pani X do wszelkich spraw związanych ze zwykłym zarządem oraz do m.in. reprezentowania jej przed organami samorządu terytorialnego. Do oferty dołączono dwa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie brzmiało: my, niżej podpisani: Pani X, działając w imieniu Przedsiębiorstwo Usługowe s.c. Pani X i Pani Y, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu (...) i podpisane jest przez panią X i panią Y. Drugie oświadczenie, jest dokładnie takie samo i jest również podpisane przez dwie osoby: panią X i panią Y.
Czy jeżeli pani X jest uprawniona na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania spółki, to czy oba oświadczenia mogą być wystawione na panią X, a podpisane przez dwie osoby?
Czy też jedno oświadczenie powinno być wystawione na panią X a drugie na panią Y i przez kogo mają być podpisane?