Pytanie
Właściciel nieruchomości zaczął nielegalne przekształcać działkę o powierzchni 2,40 ha, na powierzchni 1,30 ha poprzez wybranie torfu, nawiezienie gruzu oraz gruntu. Organ wszczął postępowanie o nielegalne przekształcenie i wyłączenie gruntu. W międzyczasie strona wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie całej działki z produkcji rolnej, a nie tylko przekształconej części 1,30 ha. Organ przychylił się do wniosku i wydał jedną decyzję, w której naliczył karę za nielegalne przekształcenie terenu oraz opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Gdy decyzja stała się ostateczna strona nie uiściła naliczonych opłat w niej i wystąpił z wnioskiem o wycofanie z wyłączenia z produkcji rolnej całej działki. Jednak dokonał juz zgłoszenia prac budowlanych w wydziale architektury. Przypuszczam, że w ten sposób dąży, aby decyzja została uchylona i w ten sposób chce uniknąć naliczonej kary.
Jak teraz ma postąpić organ?
Czy może uchylić w części decyzję, która dotyczy wyłączenia gruntu, a pozostawić tę część odnośnie naliczonych kar za nielegalne przekształcenie?
Czy w ogóle można uchylić decyzję skoro już zostały zgłoszone prace do architektury, a decyzja jest ostateczna?
Czy musi uchylić całą decyzję i na nowo naliczyć karę za nielegalne przekształcenie?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Wydana decyzja jest decyzja ostateczną. Na jej podstawie strona nabyła określone prawa ale również obowiązki, jak choćby ten związany z obowiązkiem uiszczenia opłat za wyłączenie oraz naliczonych kar za nielegalne przekształcenie gruntu. Nie ma zatem potrzeby uchylania lub cofania wydanej decyzji, gdyż organ, na zasadzie art. 30 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - dalej u.o.g.r.l., jest upoważniony do wszczęcia egzekucji opłat na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) - dalej u.p.e.a.
Uzasadnienie
Przepis art. 28 ust. 1 u.o.g.r.l. stanowi, że w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności. Opłaty te stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach. Opłaty te i kary powinny zostać wyegzekwowane w trybie u.p.e.a. z należności pieniężnych (art. 2 § 1, art. 26-54, art. 67-11g u.p.e.a.). Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - dalej o.p., podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tego tytułu, zaś zgodnie z art. 53 § 1 o.p., od zaległej opłaty naliczane są odsetki za zwłokę.
Alicja Brzezińska