Pytanie
Czy w wydanym w 2012 r. pozwoleniu wodnoprawnym na rolnicze wykorzystanie ścieków technologicznych z zakładu produkującego wina i napoje alkoholowe można zmniejszyć częstotliwość oraz zakres badań ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.?
W wykonanych ośmiokrotnie badaniach nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących wskaźników.