Pytanie:
Zakład wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach, w tym opakowania po substancjach niebezpiecznych. W celu uniknięcia opłaty produktowej oraz obowiązku tzw. kampanii edukacyjnych zakład podpisał umowę z organizacją odzysku opakowań, która przyjmuje obowiązki m.in. w zakresie kampanii edukacyjnych.
Czy w opłacie za prowadzenie kampanii edukacyjnych można ująć opakowania po substancjach niebezpiecznych?

Odpowiedź:

Zlecając organizacji odzysku prowadzenie kampanii edukacyjnych, można przekazać jej również wykonanie obowiązków w tym zakresie w odniesieniu do opakowań środków niebezpiecznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o., przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu na terenie Polski produkty w opakowaniach, jest zobowiązany do prowadzenia (finansowania) publicznych kampanii edukacyjnych. Niniejszy obowiązek przedsiębiorca może przenieść na organizację odzysku lub wykonać go samodzielnienie.

Obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych nie jest przy tym powiązany z obowiązkiem zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu. Przeniesienie przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych na organizację odzysku opakowań uznaje się za obowiązek wykonywany w ramach art. 31 ust. 1 u.g.o.o.o., zgodnie z którym organizacja odzysku opakowań jest obowiązana przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1 u.g.o.o.o. (zapewnienie poziomów odzysku i recyklingu). Takie przeniesienie obowiązku edukacji nie może być jednak dokonane na porozumieniem, o którym mowa w art. 25 u.g.o.o.o.

Oznacza to, że przedsiębiorca może powierzyć organizacji odzysku obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu opakowań, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane i w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza się z zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu.

A więc nawet nie mogąc przekazać organizacji odzysku obowiązków w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do opakowań środków niebezpiecznych czy opakowań wielomateriałowych, przedsiębiorca pomimo realizacji tych obowiązków samodzielnie lub za pośrednictwem porozumienia, o którym mowa w art. 25 u.g.o.o.o., może przekazać organizacji odzysku obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych również w odniesieniu do tych opakowań.