Pytanie
Do starosty wpłynął wniosek firmy Y o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 80, 02 07 02, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 17 02 01, 20 02 01. Firma posiada decyzję na transport odpadów. We wniosku określono, że odpady mają być magazynowane luzem lub w big-bagach w magazynie. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podmiot będzie przekazywał odpady do elektrowni wykorzystującej je na cele energetyczne. W związku z pewnymi wątpliwościami organ wystąpił o opinię do WIOŚ dotyczącą gospodarowania odpadami. Po uzyskaniu opinii organ wezwał wnioskodawcę do odniesienia się do stanowiska WIOŚ. W odpowiedzi wnioskodawca oświadczył, że nie będzie magazynował odpadów, ale decyzja na zbieranie jest wymagana przez odbiorców odpadów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. wprowadza termin pośrednika i sprzedawcy odpadów, którzy mają obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, jednak w tym zakresie obowiązują przepisy przejściowe.
Czy organ może wydać pozwolenie na zbieranie odpadów, ale bez określenia miejsca i sposobu ich magazynowania?
Na jaki okres?
Czy w takiej decyzji należałoby wpisać klauzulę o tym, że jeżeli będzie prowadzony rejestr przez marszałka województwa, to firma ma się do niego wpisać jako pośrednik lub sprzedawca?