Pytanie
Zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych oraz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. W chwili obecnej zakład nie posiada urządzeń wodnych koniecznych do realizacji wyżej wymienionych pozwoleń jak również pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tych urządzeń. W przedłożonym operacie wodnoprawnym zawarto informację, iż o pozwolenia wodnoprawne na wykonanie tychże urządzeń wodnych zakład wystąpi z odrębnym wnioskiem po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i wprowadzanie ścieków do rzeki.
Czy w opisanej sytuacji organ może udzielić pozwoleń na szczególne korzystanie z wód?
Jeżeli nie, to jak prawnie argumentować ewentualną odmowę wszczęcia postępowania bądź odmowę udzielenia pozwoleń?
Czy może należy wezwać wnioskodawcę do rozszerzenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) – dalej k.p.a.?
Może to jednak budzić wątpliwości w związku z faktem, że pozwolenie wodnoprawne jest uprawnieniem (a nie obowiązkiem) przyznawanym stronie na jej wyraźny wniosek, którego strona nie musi wykorzystać.
Na jakim przepisie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oprzeć wezwanie w tym zakresie?