Jeżeli sprowadzana do kraju maszyna nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) - dalej u.z.s.e.e., to wymienione urządzenia elektryczne, stanowiące części składowe tej maszyny, nie będą podlegały przepisom u.z.s.e.e.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.z.s.e.e., przepisów u.z.s.e.e. nie stosuje się m.in. do sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e. Sprzęt definiuje art. 3 ust. 1 pkt 10 u.z.s.e.e. Grupy i rodzaje sprzętu zostały wymienione w załączniku nr 1 do u.z.s.e.e. W załączniku tym z obowiązków ustawowych wyłączono wielkogabarytowe, stacjonarne narzędzia przemysłowe. Jeśli więc przywożona do kraju maszyna będzie wielkogabarytowym, stacjonarnym narzędziem przemysłowym, to części składowe tego urządzenia, w tym monitory i komputery nie będą podlegały przepisom z.s.e.e.

Aby wyjaśnić pojęcie "część składowa" należy zwrócić się do art. 47 § 2-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c. O części składowej rzeczy w rozumieniu art. 47 § 2 k.c. może być więc mowa tylko w wypadku rzeczy złożonych, czyli obejmujących kilka lub więcej elementów o samodzielnym znaczeniu. Fizyczne i funkcjonalne połączenie w sposób trwały kilku samodzielnych elementów, tak że tworzą one całość w sensie gospodarczym sprawia, iż rzeczą w rozumieniu art. 45 k.c. jest ta właśnie całość. Odłączenie od niej jednego z tych elementów powoduje, że ulega istotnej zmianie możliwość korzystania bądź z odłączonego elementu, bądź z pozostałej reszty. O tym więc, czy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Uznaniu określonych elementów za rzecz złożoną nie stoi na przeszkodzie istnienie między nimi jedynie zupełnie luźnego powiązania fizycznego, jeżeli tworzą one tylko materialną i gospodarczą całość (wyrok SNz dnia 28 czerwca 2002 r., I CK 5/2002).

Jeżeli więc monitor i komputer są konieczne do funkcjonowania całej maszyny i nie są one połączone z maszyną tylko dla przemijającego użytku, a więc są połączone z maszyną w sposób trwały i ich odłączenie powoduje, że maszyna nie będzie działać (spełniać swojej funkcji), to należałoby uznać, że części te stanowią część składową urządzenia, które nie podlega przepisom u.z.s.e.e.
Jednak ostateczna ocena, czy dany sprzęt jest części składową innego urządzenia pozostaje do oceny wprowadzającego, który ma pełną wiedzę o funkcjonowaniu całego sprowadzanego do kraju urządzenia.

Paweł Sosonowski