Odpowiedź:
Artykuł 3 pkt 20 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. zawiera definicję podmiotu korzystającego z środowiska. W przypadku opisanym w pytaniu mamy do czynienia z podmiotem korzystającym ze środowiska, a więc podmiotem zobowiązanym do sprawozdawania w wymaganym przepisami ochrony środowiska zakresie. Poniżej przykładowe obowiązki sprawozdawcze:

Zgodnie z art. 286 ust. 1 p.o.ś., podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy.

To tylko przykłady. Obowiązków jest znacznie więcej – wynikają z wielu ustaw dotyczących ochrony środowiska, w tym wiele dotyczących gospodarowania odpadami. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami