Pytanie:
Czy w związku z rozszerzeniem działalności o wymienione powyżej, przedsiębiorca może rozliczać się w dalszym ciągu na podstawie karty podatkowej?

Odpowiedź:
Podatnik wykonujący usługi, o których mowa, nie może być opodatkowany w formie karty podatkowej.

 

Uzasadnienie:
Regulacje dotyczące karty podatkowej są zawarte w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d.
Jak stanowi art. 23 ust. 1 u.z.p.d. zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący określonego rodzaju działalność. Zgodnie z pkt 1 powyższego artykułu opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy przychodów z działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej, określonej w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 u.z.p.d., zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do u.z.p.d. - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.
Analiza załącznika nr 3 i 4 do u.z.p.d. wskazuje, że prowadzenie działalności w obu tych zakresach wyklucza opodatkowanie w formie karty podatkowej. Wprawdzie pod pozycją 9 załącznika nr 3 i 4 do u.z.p.d. wskazuje się, że w formie karty podatkowej mogą być opodatkowani m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej. Zgodnie z opisem jest to: "Montaż, demontaż i naprawa podzespołów, zespołów oraz członów funkcjonalnych urządzeń i aparatury chłodniczej oraz zamrażającej. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do urządzeń chłodniczych i zamrażających. Wykonywanie części zamiennych do urządzeń chłodniczych i zamrażających, wraz z obróbką metali. Napełnianie agregatów środkami chłodniczymi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi". Prace dotyczące klimatyzacji nie są tego rodzaju usługami. W związku z tym podatnik wykonujący takie świadczenia nie może być opodatkowany w formie karty podatkowej.
Podobnie podatnik wykonujący usługi w zakresie mechaniki pojazdowej.
Zgodnie z pozycją 10 załącznika nr 3 i 4 do u.z.p.d. w formie karty podatkowej mogą być opodatkowani m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie mechaniki maszyn. Są to "wyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi". Samochody nie są maszynami przemysłowymi, hydraulicznymi, ani gospodarstwa domowego.
W myśl pozycji 12 załącznika nr 3 i 4 do u.z.p.d.f. opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy również "usług w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych". Są to: "wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi". Samochody nie są maszynami rolniczymi. W związku z tym również na tej podstawie nie ma możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.
Jeśli chodzi o pojazdy, to zauważyć należy, iż w formie karty podatkowej można opodatkować także podatników wykonujących:
- "usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów" (Antykorozyjne zabezpieczanie środków transportu);
- "usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą" (Mycie i czyszczenie środków transportu. Smarowanie i wymiana oleju w środkach transportu, konserwacja podwozi oraz inne usługi nie związane z naprawą środków transportu);
- "usługi w zakresie bieżnikowania opon" ("Bieżnikowanie i kolcowanie opon");
- "usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon" (Naprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, montaż i demontaż opon oraz wyważanie kół, naprawa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w tym zabawek i artykułów sanitarnych, naprawa obuwia gumowego oraz artykułów gumowo-metalowych; powlekanie tkanin gumą, wykonywanie klejów do gumy).
Tak więc wskazuje się tylko na niektóre czynności związane z pojazdami a nadto wyraźnie wyłącza się z opisu jednej z kategorii naprawę pojazdów. To wszystko wskazuje, że usługi, o których mowa nie mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.
Jeśli chodzi o inne formy opodatkowania, to podatnik może być opodatkowany na zasadach ogólnych (stawką liniową). Może być również opodatkowany w formie 19% stawki liniowej (o ile złoży do 20.stycznia stosowne oświadczenie w tej sprawie).
Jeśli podatnik nie będzie wykonywał działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, to wówczas może być opodatkowany również w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (o ile złoży do 20 stycznia stosowne oświadczenie w tej sprawie).

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2021 r.]