Pytanie
Spółka otrzymała w formie aportu środki trwałe, między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntu. Wartość bilansowa środków trwałych wynosi 117.000.000 zł, podatkowa 1000 zł. Stawki bilansowe ustalono w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności, podatkowe zgodnie z wykazem stawek podatkowych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja 60% środków nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, również prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji podatkowej.
Czy powstałe różnice między wartością bilansową i podatkową, w tym te wynikające z amortyzacji, należy ująć do obliczenia podatku odroczonego czy też należy je wyłączyć i nie ujmować w wyliczeniu?
Czy prawo wieczystego użytkowania gruntu, jak i środki przejęte aportem, których amortyzacja podatkowa nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, można potraktować jako różnice trwałe i wyłączyć z podstawy opodatkowania?