Czy spółka eksploatująca na terenie jednej gminy (ale w różnych miejscach) kotłownie węglowe, z których powstaje odpad paleniskowy (żużel), może prowadzić zbiorczą kartę ewidencji odpadów dla tych wszystkich kotłowni?

A ponadto, czy przekazanie żużla może być przeprowadzone na jednej karcie przekazania odpadów?Spółka eksploatująca kilka instalacji w różnych miejscach nie może prowadzić zbiorczej ewidencji odpadów dla tych instalacji. Kartę ewidencji odpadu należy prowadzić dla konkretnego miejsca, w którym odpady są zbierane. Ewidencja odpadów jest powiązana z miejscem ich powstawania, co należy oczywiście wskazać w karcie ewidencji odpadów wystawianej dla odpadów powstających w wyniku "stacjonarnej" działalności podmiotu.

Karta przekazania odpadu (KPO) może być prowadzona jako indywidualna KPO dla danej przesyłki lub zbiorcza (zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o.) – obejmująca odpady łącznie przekazane w danym miesiącu, pod warunkiem, że przekazywane są temu samemu posiadaczowi odpadów za pośrednictwem tego samego transportującego (w przypadku zlecenia usługi transportowej). Jednakże dotyczy to odpadów wytwarzanych w danym miejscu.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. przepisy nie rozstrzygały sposobu prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w przypadkach, gdy instalacje, do których wytwórca miał tytuł prawny było położone w różnych lokalizacjach. Obecnie obowiązujące wzory dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) - dalej r.w.d.e.o., które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. sprawę tę rozstrzyga w sposób jednoznaczny, stanowiąc w załączniku nr 1 do r.w.d.e.o., że w przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu (KEO) dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 u.o. Posiadacz odpadów jest obowiązany podać w KEO nie tylko swój adres (rozumiany jako adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów), ale także adres miejsca prowadzenia działalności (z podaniem województwa, nazwy miejscowości, ulicy, nr domu i lokalu, kodu pocztowego oraz telefonu i faksu służbowego). Oznacza to konieczność prowadzenia odrębnej KEO dla każdego miejsca wytwarzania odpadów.

Alicja Brzezińska