Odpowiedź:

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe (i inne podmioty posiadające więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą) składają jedną deklarację wraz z załącznikami, w których wykazują osobno wszystkie posiadane nieruchomości (budynki). Oznacza to, że wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa może złożyć jedną deklarację obejmującą wszystkie budynki, którymi zarządza. Ponadto z deklaracji powinno wynikać, ilu (łącznie) członków wspólnoty lub spółdzielni zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów, a tym samym, ile osób płaci niższą stawkę opłaty. Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. nie przewiduje takiej sytuacji, by w przypadku budynków wielolokalowych nie można było różnicować stawek opłaty w zależności od tego, jaką formę zadeklarują poszczególni mieszkańcy.

Uzasadnienie:
Zasadą wynikającą z art. 2 ust. 3 u.u.c.p.g. jest nałożenie obowiązków właściciela nieruchomości na osobę sprawującą zarząd nieruchomością wspólną, czyli na jeden podmiot. Wyłącznie w przypadku, gdy taki zarząd nie został ustanowiony, obowiązki właściciela wynikające z u.u.c.p.g. obciążają każdego z właścicieli lokali. Osobą traktowaną jak właściciel nieruchomości w rozumieniu u.u.c.p.g. jest przy tym wyłącznie osoba sprawująca zarząd w rozumieniu przepisów ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali - dalej u.w.l.

Sposób ustanowienia zarządu w spółdzielni tym różni się od sposobu ustanowienia zarządu określonego w art. 18 ust. 1 u.w.l., że nie powstaje on w wyniku porozumienia właścicieli lokali i spółdzielni, ale z mocy prawa. Jednakże w obu przypadkach zarząd spółdzielni lub wspólnoty składa deklarację za swoich członków, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej także za osoby niebędące jej członkami. Nie składa się wielu deklaracji, tj. odrębnych deklaracji odnoszących się do budynków zarządzanych przez wspólnotę lub spółdzielnię, tylko jedną deklarację, przy czym dołącza się do niej dokumenty potwierdzające liczbę osób zamieszkujących lokale w poszczególnych budynkach.

Opłata może zostać przykładowo wyliczona jako suma iloczynów: liczby mieszkańców deklarujących selektywne gromadzenie odpadów komunalnych i niższej stawki opłaty oraz pozostałej liczby mieszkańców (nieselekcjonujących odpadów komunalnych i tych, którzy w ogóle nie deklarują sposobu ich gromadzenia) i wyższej stawki opłaty. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami