Pytanie
Czy ruchomy czas pracy można wprowadzić w regulaminie pracy, który wejdzie w życie po uzgodnieniu go ze wszystkimi związkami zawodowymi (czy tylko jedyną drogą jest odrębne porozumienie ze związkami w tej kwestii bądź wniosek pracownika)?
Czy w przypadku wskazania przedziału czasu (dotyczącego ruchomego czasu pracy), w którym pracownicy rozpoczynają i kończą pracę, pracodawca na podstawie harmonogramu może wskazać konkretne godziny rozpoczynania i kończenia pracy mieszczące się we wcześniej określonym przedziale?
Czy tylko ma do tego prawo pracownik?
Czy w przypadku pracy zmianowej - przykładowo I zmiana od 6.00 do 14.00, II zmiana od 10.00 do 18.00 wystarczy w regulaminie pracy, za zgodą związków zawodowych, wpisać że pracownicy pracują w obrębie ruchomej doby pracowniczej i rozpoczynanie pracy w powyższych godzinach odbywa się z zachowaniem nieprzerwalnego 11 godzinnego odpoczynku dobowego oraz 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego, aby móc zaplanować do pracy pracownika w ten sposób, że w jednym dniu rozpoczyna pracę od 10.00 i kończy o 18.00, po czym następnego dnia rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 i pracuje do 14.00?