Pytanie
W naszym szpitalu od wielu lat przyjęliśmy zasadę stosowania podwyżek dla pracowników medycznych w przypadku podniesienia przez nich kwalifikacji. Taką zasadę stosujemy również wobec grupy zawodowej pielęgniarek, które posiadały ukończoną szkołę średnią medyczną, a obecnie uzyskały tytuł licencjata. I tak np.: za uzyskanie licencjata pielęgniarka otrzymuje 50 zł za tytuł magistra 100 zł, a za specjalizację mającą zastosowanie w naszym szpitalu 200 zł. Nasz obecny regulamin wynagradzania nie rozwiązuje tych kwestii; jest w trakcie zmian.
Czy w świetle regulacji unijnych (uznanie kwalifikacji uzyskanych z tytułu ukończenia studium medycznego/liceum jak też studiów licencjackich) przyjęta zasada wynagradzania nie koliduje w zakresie przepisów nierównego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę?
Jakie rozwiązanie płacowe należy przyjąć w przypadku zatrudniania pielęgniarek, które posiadają tylko ukończone studia licencjackie?