Pytanie
Spółka z o.o., której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu prze biegłego rewidenta zawarła z bankiem umowę opcji walutowej. Z umowy tej wynika, że 17-go dnia każdego miesiąca (w ciągu kolejnych 12 miesięcy) będziemy kupować od banku kwotę 200.000 euro po kursie 3,54 (kurs co miesiąc będzie niższy o 0,02 gr.). Z drugiej strony bank będzie od nas kupował po tym samym kursie 100.000 euro. W dniu rozliczenia transakcji w przypadku braku środków na zakup walut rozliczenie następuje poprzez różnice (porównanie z kursem SPOT).
Czy różnice, które bank przelewa na nasze konto (bądź w przypadku straty - obciąża) są przychodami (kosztami) podatkowymi?
W związku z nagłym wzrostem kursu euro kierownik podjął decyzje o likwidacji powyższej transakcji w wyniku czego musieliśmy bankowi zapłacić 850.000 zł?
Czy powyższą stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy takie kontrakty należy na koniec roku wyceniać i czy skutki wyceny należy uwzględniać w rachunku podatkowym?
Co zrobić z różnicami z wyceny w kolejnym roku?