Pytanie
Spółka wycenia kontrakty długoterminowe wg stopnia zawansowania. Ponieważ do wyceny stosuje metodę kosztową, to wielkość kosztów zaewidencjonowanych na kontrakcie nie ulega zmianie, zmienia się tylko wielkość przychodu, proporcjonalnie do wyliczonego stopnia zaawansowania.
Z uwagi na to, że taki sposób wyceny nie jest zgodny z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, przychód jest ustalany zgodnie z zasadami podatkowymi, tj. w dniu wykonania usługi (podpisania protokołu odbioru robót), natomiast koszt podatkowy jest ustalany zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Oznacza to, że w przypadku robót wykonanych a nie sprzedanych, inwentaryzuje się produkcję w toku pomniejszając koszt podatkowy. Różnica pomiędzy przychodem bilansowym i podatkowym stanowi różnicę przejściową w podatku odroczonym.
Czy różnica w kosztach bilansowych i kosztach podatkowych, spowodowana wyceną robót w toku dla potrzeb podatku dochodowego, również stanowi różnicę przejściową w podatku dochodowym?