Pytanie
Podatnik X będzie świadczył usługę budowlaną (od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.) na rzecz podatnika Y. W umowie został określony 30-dniowy termin rozliczania prac budowlanych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się 30 kwietnia 2014 r. Dodatkowo w umowie strony ustaliły 60-dniowy termin płatności liczony od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT, jeżeli podatnik Y ureguluje zobowiązanie za pierwszy okres rozliczeniowy w dniu 31 marca 2014 r. (wpływ środków na rachunek bankowy podatnika X)?
Czy w kwestii fakturowania znajdzie zastosowanie zasada dotycząca zaliczek, co będzie oznaczało, że faktura może zostać wystawiona w przedziale 1 marca 2014 r.-15 kwietnia 2014 r.?