Pytanie
Czy rozbudowa pomostu pływającego o nowe segmenty pływające wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
Gmina X jest właścicielem pomostu pływającego zakotwionego na stałe przy plaży nad jeziorem będącym wodą płynącą. Pomost zbudowano w latach 60. ubiegłego wieku, a zatem przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) - dalej pr. wod. z 1974 r. (ustawa weszła w życie 1 stycznia 1975 r.) Zgodnie z art. 133 pr. wod. z 1974 r., nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia wodne. Skoro tak, to nie jest wymagana legalizacja tego pomostu, bowiem na mocy ww. artykułu stał się on legalny. Obecnie gmina planuje rozbudować ten pomost, dokładając do niego kolejne segmenty pływające. Segmenty te będą przyczepione do pomostu, ale jak informują nas przedstawiciele gminy, przewiduje się możliwość użycia każdego z nich w charakterze tratwy. Gmina chce się ubiegać o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na rozbudowę pomostu. W związku z tym postanowiła uzyskać zaświadczenie jakiegoś organu (najlepiej starosty), że rozbudowa pomostu o kolejne segmenty pływające nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Mamy wątpliwości zarówno co do tego, czy rzeczywiście tego typu działanie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, jak i co tego czy starosta jest uprawniony o wydania takiego zaświadczenia (jaki przepis go do tego upoważnia?). Kilkakrotnie zdarzało nam się zwracać do różnych ministerstw w sprawie interpretacji niejasnych przepisów i każdorazowo odpowiadający informował, że jego opinia nie jest wykładnią prawa, a jedynie jego osobistym zdaniem na temat i nie można na jej podstawie niczego zaświadczać.