Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi hodowlane gospodarstwo rolne. Korzysta ze zwolnienia od VAT przysługującego rolnikom ryczałtowym. W bieżącym roku wysoce prawdopodobne jest osiągnięcie przychodów z własnej działalności rolniczej w wielkości przekraczającej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Poza rolnictwem nie prowadzi innej działalności gospodarczej i nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Pomimo iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10), istnieje obawa, iż przekroczenie wartości sprzedaży ponad limit może skutkować utratą zwolnienia na gruncie VAT (orzeczenie I FSK 1564/11).
Czy nie prowadząc działów specjalnych produkcji rolnej, po przekroczeniu kwoty przychodów z własnej działalności rolniczej w wielkości przekraczającej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro nastąpi utrata prawa do opodatkowania na zasadzie rolnika ryczałtowego?
Czy kluczowe dla utraty zwolnienia ustalenie wartości limitu sprzedaży powinno nastąpić zgodnie z ustawą o rachunkowości, to jest po przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 r. i uwzględnieniu zawartego w cenie sprzedaży ryczałtowego zwrotu podatku od towarów i usług?
Ustawa o rachunkowości za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług.
Czy w wartości sprzedaży nie należy uwzględniać zawartego w cenie sprzedaży ryczałtowego zwrotu podatku od towarów i usług?
Kiedy możliwy będzie powrót do opodatkowania ryczałtowego, przy założeniu, że w 2013 r. obroty będą niższe niż 1.200.000 euro?
Czy ma tu zastosowanie przepis art. 45 ust. 3 u.p.t.u. i trzyletni termin obowiązkowego VAT, czy też art. 113 ust. 11 u.p.t.u. z terminem rocznym?