Pytanie
W naszej szkole (szkoła podstawowa) działa jedynie rada rodziców. Projekt statutu, w tym również wewnątrzszkolny system oceniania będący jego częścią, przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna. Z początkiem tego roku szkolnego rada rodziców przedstawiła prośbę o dokonanie zmian w ocenie z zachowania. Wiem, że rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, dlatego rada pedagogiczna dokonała zmian w oparciu o sugestie rodziców. Obecnie rodzice - dotyczy to klas IV-VI - zażądali zmiany z punktowego systemu dokonywania oceny z zachowania na system opisowy.
Na ile rodzice mogą ingerować w ustalenia rady pedagogicznej przy opracowywaniu systemu oceniania?
Jakie konsekwencje może ponieść szkoła, w przypadku gdy nie dostosuje się do życzeń rodziców?