Czy rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (przez starostę) uzależniona jest od długości, szerokości oraz napędu mechanicznego danego sprzętu?


Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (przez starostę) uzależniona jest od długości, szerokości oraz napędu mechanicznego danego sprzętu. Urzędy rejestrują sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
Opisany we wniosku sprzęt pływający zostaje wpisany do powiatowego rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i otrzymuje numer rejestracyjny. Właścicielowi wydawane jest zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Nadanym numerem rejestracyjnym należy w sposób trwały i widoczny oznakować sprzęt pływający, na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Litery i cyfry nadanego przez starostę numeru powinny mieć nie mniej niż 10cm wysokości i 1cm grubości.
Natomiast większe jednostki rejestrowane są według zasad opisanych w rozdziale 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) - dalej u.ż.ś. – Rejestr administracyjny i pomiar statków. Artykuł 18 ust. 3 u.ż.ś. stanowi, że przepisy tego działu nie mają zastosowania do statku używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW. Sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Taki sprzęt pływający rejestrowany jest zgodnie z regułami art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.). Szczegółowe zasady rejestracji sprzętu pływającego opisane są w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). W zgłoszeniu do rejestracji jednostki pływającej należy wskazać wymiary jednostki, w tym: długość całkowitą, największą szerokość, wysokość boczną, ilość miejsc siedzących, rodzaj materiału konstrukcyjnego oraz rodzaj napędu.

Alicja Brzezińska