Pytanie
Mając na uwadze nowe brzmienie art. 11 pkt 10 u.p.z.p., zgodnie z którym wójt ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych na okres co najmniej 21 dni.
Co podlega publikacji na stronach internetowych urzędu gminy: czy samo ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, czy projekt studium?