Pytanie
Pracownik wniósł powództwo do sądu pracy, w którym żądał przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, równocześnie żądał wypłaty należnego wynagrodzenie za godziny nocne, nadgodzinny i inne świadczenia jego zdaniem należne. Na skutek negocjacji została podpisana ugoda sądowa w której określono, ze firma wypłaci odszkodowanie w ryczałtowo określonej kwocie określając dość ogólnie, że wyczerpuje ono wszystkie świadczenia ze stosunku pracy pozwanego. Tytuł odszkodowania został określony jak w ugodzie "odszkodowanie w wysokości..., które wyczerpuje wszystkie roszczenia ze stosunku pracy".
Jak z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego należałoby potraktować wypłatę tego rodzaju odszkodowania jako zwolnioną z opodatkowania czy w związku z tym, ze mogło obejmować również należne wynagrodzenie należy potraktować nie jako stricte odszkodowanie i potraktować jako normalny przychód ze stosunku pracy?