Pytanie
Pytanie dotyczy budowy szpitala. Według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej", z kolei w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w § 40 napisane jest: "rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas."
Czy prawidłowe jest przyjęcie tego 12-godzinnego zapasu za drugie źródło wody?
Czy konieczne jest wybudowanie dwóch niezależnych źródeł wody oraz zbiornika rezerwowego?
Przykładowo: dwa przyłącza do sieci wodociągowej oraz zbiornik rezerwowy, lub jedno przyłącze wraz ze studnią i zbiornikiem rezerwowym.