Pytanie
Wspólnicy spółki z o.o. podpisali umowę spółki w grudniu 2008 r., wpłacając kapitał zakładowy 200.000 zł. W umowie spółki nie ma żadnej wzmianki o roku obrotowym. Jeśli chodzi o podział zysku jest zapis "wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych udziałów". Z uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1 maja - 31 grudnia 2009 r. wynika, że zysk za 2009 r. przeznaczyć należy na kapitał zapasowy. Przy niezmienionych zapisach umowy spółki postąpiono tak samo za 2010 i 2011 r., tj. uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe zysk przeznacza się na kapitał zapasowy.
W umowie spółki brak jest zapisu o wyłączeniu zysku spod podziału. Uchwałą zysk przeznaczono na kapitał zapasowy (zamiast na dywidendy zgodnie z umową spółki).
Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy zamiast zgodnie z umową spółki na wypłatę dywidendy, powoduje po stronie spółki nieodpłatne świadczenia (z tytułu niewypłaconego zysku, którym spółka dysponowała)?