Pytanie
Czy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne po wejściu w życie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w 2012 r. miał możliwość oddawania odpadów nie do RIPOK-u wskazanego w planie, a do instalacji, jaką miał wskazaną w zezwoleniu na odbieranie odpadów?
Kiedy straciło ważność zezwolenie, które było wydane na okres np. do 2015 r., na podstawie którego działała firma wywożąca odpady: czy po otrzymaniu przez firmę wpisu do rejestru działalności regulowanej, czy może od 1 stycznia 2013 r.?
Jeżeli była ważna do końca 2012 r., to co w sytuacji gdy wszedł w życie wojewódzki plan, w którym wskazany jest RIPOK odpowiedni dla gminy, a przedsiębiorca miał decyzję zezwalającą na odbiór odpadów, która była ważna do końca 2012 r. i w tej decyzji wskazana była inna instalacja niż RIPOK, a ponadto przedsiębiorca posiadał już wpis do rejestru działalności regulowanej?
Czy wtedy mógł on wywozić odpady albo do instalacji wskazanej w decyzji albo do RIPOK-u wynikającego z planu?
Do kiedy miał możliwość wywożenia odpadów do instalacji wskazanej w decyzji czy do wejścia w życie planu, czy do otrzymania wpisu do rejestru działalności regulowanej, który otrzymał po wejściu w życie planu, czy też do końca 2012 r.?
W interpretacji Ministra Środowiska dotyczącej regionów i regionalizacji można przeczytać, iż przedsiębiorcy zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897) mogą na podstawie posiadającego zezwolenia na odbieranie odpadów wykonywać usługę bez wpisu do rejestru działalności regulowanej i odwozić odpady do instalacji wskazanej w zezwoleniu w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Co jednak wtedy, gdy w okresie tych 12 miesięcy przedsiębiorca otrzymał także wpis do rejestru działalności regulowanej?
Czy wtedy nadal mógł odwozić odpady do instalacji wskazanej w zezwoleniu do końca 2012 r.?
Czy już musiał odwozić odpady do właściwego RIPOK wskazanego w planie?