Pytanie
W związku z wykazaną znaczną kwotą do zwrotu nadwyżki VAT naczelnik urzędu skarbowego wszczął kontrolę podatkową w zakresie zasadności ww. zwrotu. W trakcie kontroli (najprawdopodobniej wskutek informacji przekazanych przez urząd skarbowy) postępowanie kontrolne obejmujące m.in. ten sam okres wszczął organ kontroli skarbowej. Podatnikowi (spółce z o.o.) doręczony został protokół z kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy. W treści protokołu opisane zostały wątpliwości organu, co do transakcji podatnika z unijnym kontrahentem, sprowadzające się do przypuszczeń, że są to zdarzenia gospodarcze, które w ogóle nie miały miejsca, względnie zaistniały w innych rozmiarach, czy też z innymi podmiotami, niż to wynika z badanej dokumentacji. Zaznaczono, iż wątpliwości te zostaną wyjaśnione w odrębnie prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej postępowaniu kontrolnym. Dotychczas prowadzone czynności (w tym zbadane przez urząd skarbowy dokumenty źródłowe) nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, iż badane transakcje są fikcyjne. Protokół nie zawiera więc oceny prawnej, uregulowanej w art. 290 § 2 pkt 6a Ordynacji podatkowej. Co istotne, podatnik nie miał żadnych podstaw przypuszczać, że jego unijny kontrahent (zarejestrowany w systemie VIES) uczestniczy w jakimś nielegalnym procederze.
Czy dopuszczalny jest brak jednoznacznego rozstrzygnięcia, co do prawidłowości rozliczeń podatnika w treści protokołu z kontroli podatkowej urzędu skarbowego - szczególnie w kontekście jej zakresu?
Czy w takiej sytuacji urząd skarbowy może niejako zasłaniać się prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej postępowaniem kontrolnym?
Czy prowadzenie postępowania kontrolnego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej może stanowić podstawę do wstrzymania przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług przez kolejne miesiące, a może nawet lata?
Czy w związku z brakiem jednoznacznie negatywnej oceny rozliczeń podatnika urząd skarbowy nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy VAT na konto podatnika?
Jakie możliwości obrony ma w tej sytuacji spółka?