Pytanie
Zwiększenie wartości nieruchomości uprawnia do pobrania przez burmistrza od właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości jednorazowej opłaty określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w trybie ustawowo określonym, zwanej rentą planistyczną. Opłata ta stanowi dochód gminy.
Renta planistyczna może być skutecznie pobrana z urzędu tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków ustawowo określonych:
a) wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu miejscowego,
b) określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do naliczenia wysokości renty planistycznej,
c) zbycie nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy % stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na skutek wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej realizacją planowanej inwestycji, ustala architekt opracowujący projekt decyzji o warunkach zabudowy, czy też powinna być podjęta stosowna uchwała Rady gminy?