Pytanie
W zakładzie obowiązuje regulamin premiowania, w którym jest zapisane, że "premia ma charakter uznaniowy i przydzielana jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. Fundusz premiowy nie będzie przekazany do komórki w przypadku przekroczenia planu rzeczowo-finansowego komórki. Kierownik nie może wnioskować o przyznanie premii dla pracowników w przypadku:
- uzasadnionych skarg i zażaleń na pracę pracownika,
- nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
- opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,
- spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,
- stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracy,
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy."
Pracownicy w zakładzie otrzymują premię różnie: miesięcznie, kwartalnie, rocznie, kilka razy w roku lub nie otrzymują jej w ogóle.
Czy zgodnie z zapisami regulaminu taka premia powinna być uwzględniona w podstawie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?