Pytanie
W związku z zaniechaniem realizacji planowanej przez spółkę cywilną inwestycji, na którą został zaciągnięty kredyt inwestycyjny, wspólnicy spółki postanowili o przekazaniu środków z ww. kredytu do dyspozycji większościowego, tj. posiadającego 99% udziałów wspólnika z obowiązkiem zwrotu tych środków wraz z odsetkami od kredytu, prowizjami oraz innymi kosztami kredytu, w częściach, w wysokości i w terminach określonych harmonogramem spłaty kredytu, jednocześnie wyrażając zgodę na wykorzystanie tych środków na cele realizacji uprzednio planowanej przez spółkę inwestycji.
Czy wyżej opisaną czynność należałoby potraktować jako pożyczkę udzieloną wspólnikowi?
Jakie to rodzi skutki na gruncie VAT?
Czy w sytuacji uznania, że czynność ta rodzi skutki w zakresie VAT, powinna zostać objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.?
Co istotne, przedmiotem działalności spółki nie jest udzielanie pożyczek, czy kredytów, ani żadne inne usługi finansowe.