Pytanie
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, księgi rachunkowe, obowiązek badania przez biegłego rewidenta) w dniu 1 sierpnia wniósł całe przedsiębiorstwo aportem do spółki komandytowo-akcyjnej i w tym samym dniu, tj. 1 sierpnia, zlikwidował działalność gospodarczą. W tym dniu nie wykonywał żadnej działalności.
Podatnik dotychczas rozliczał różnice kursowe metodą bilansową.
Czy podatnik w związku z likwidacją i wniesieniem przedsiębiorstwa w zamian za akcje musi dokonywać wyceny rozrachunków, tj. należności, zobowiązań, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, leasingów walucie obcej i czy należy je uwzględnić w sprawozdaniu finansowym zamykając księgi?
Czy w ogóle należy dokonywać wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań wykazanych na dzień 1 sierpnia lub 31 lipca w walutach obcych (podatnik w polityce rachunkowości przyjął, że dokonuje wyceny tylko na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia), skoro nie ma kontynuacji działalności w związku z aportem?
Spółka komandytowo-akcyjna, do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo, rozlicza różnice kursowe według metody podatkowej.
Według jakiej metody zamyka się księgi rachunkowe u wnoszącego aport?
Do spółki otrzymującej aport środki trwałe zostaną wprowadzone według wartości rynkowej.