Pytanie
Podatnik, osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie PKPiR. Przedsiębiorca sprzedał w marcu 2011 r. towary handlowe (materiały budowlane) o wartości 21.230 zł na rzecz firmy K (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Firma K nie uregulowała zobowiązania. Ponieważ powzięto uzasadnione przypuszczenie, że właściciel firmy K zakupił towary oszukując pracownika naszej firmy, została skierowana sprawa najpierw do prokuratury, a później na drogę postępowania karnego. W grudniu 2011 r. właściciel firmy K został zobowiązany prawomocnym wyrokiem sądu do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz naszej firmy kwoty: 10.460,71 zł w terminie do dnia 16 grudnia 2013 r., tj. kwoty mniejszej niż cała należność. Do tego dnia dług nie został uregulowany. Dnia 28 grudnia 2013 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z sądu, że dłużnik zmarł.
Czy dokumenty, które posiadamy, tj. wyrok przeciwko właścicielowi firmy K wydany przez Sąd Rejonowy w Wydziale Karnym, zobowiązanie przez sąd do naprawienia szkody przez skazanego oraz informacja otrzymana z sądu o śmierci skazanego, są wystarczające dla utworzenia odpisu aktualizującego wartość wierzytelności w koszty podatkowe na całą należność, tj. 21.230 zł?
Czy odpis ten może zostać utworzony w roku 2013?
Jakie wymagania należy spełnić, aby można było uznać ww. wierzytelność za nieściągalną i wpisać ją w koszty podatkowe nie poprzez utworzenie odpisu aktualizującego lecz bezpośrednio?