Inwestor zwrócił się z zapytaniem o konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej. Z dokumentacji wynika, że stacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak w odległości ok. 45 m od planowanej stacji znajduje się inna stacja bazowa telefonii komórkowej (o czym inwestor nie wspomina), co może powodować kumulowanie oddziaływań. Jak w tej sytuacji należy rozpatrywać planowane przedsięwzięcie i jego kwalifikację zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś.?
Na wstępie należy wskazać, iż § 2 ust. 1 pkt 7 r.p.z.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 8 r.p.z.o.ś. stanowią, iż równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny również w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna. Tym samym przy kwalifikacji przedsięwzięcia na podstawie ww. przepisów istotne są jedynie parametry charakteryzujące pojedynczą antenę, niezależnie od jej lokalizacji względem innych urządzeń generujących pola elektromagnetyczne.

Reasumując instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna czy też radiolokacyjna, niespełniająca kryteriów określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 r.p.z.o.ś. oraz w § 3 ust. 1 pkt 8 r.p.z.o.ś., nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów r.p.z.o.ś. Z przedłożonych informacji wynika, iż taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Diana Kucharczuk - Żuber