Odpowiedź:
Wymienione w pytaniu produkty są sprzętem elektrycznym i elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e.

Uzasadnienie:
Artykuł 4 pkt 13 u.z.s.e.e. definiuje sprzęt elektryczny i elektroniczny jako urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Jednocześnie zgodnie z art. 112 ust. 1 u.z.s.e.e. do dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy ustawy stosuje się do sprzętu należącego do jednej z grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do u.z.s.e.e.

Lampki choinkowe czy żyrandole spełniają powyższą definicje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lampki choinkowe są obecnie przyporządkowane do grupy 5 w załączniku nr 6 do u.z.s.e.e. Natomiast żyrandole to oprawy oświetleniowe. W załączniku nr 6 do u.z.s.e.e. w grupie nr 5 wskazano, że oprawy oświetleniowe mające zastosowanie w gospodarstwach domowych są wyłączone z przepisów ustawy. Jeżeli więc wymieniony w pytaniu żyrandol przeznaczony jest do używania w gospodarstwie domowym, to do końca 2017 roku jego wprowadzanie do obrotu nie będzie wiązało się z realizacją obowiązków określonych przepisami u.z.s.e.e.  Od 1 stycznia 2018 roku, gdy definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie będzie już odwoływać się do załącznika nr 6 do u.z.s.e.e., oprawy te, tak jak i pozostały sprzęt oświetleniowy, będą podlegać przepisom u.z.s.e.e.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 17.08.2017 r.