Pytanie
PINB przeprowadził kontrolę budowy budynku mieszkalnego realizowanego na podstawie projektu budowlanego. Decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna w październiku 2011 r. Według oświadczenia inwestora roboty zostały rozpoczęte tydzień później. Kontrola została przeprowadzona w połowie listopada 2011 r. Stwierdzono, że na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane - budowa budynku mieszkalnego. Budynek znajduje się w stanie surowym. Wykonano ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne, strop nad parterem żelbetowy monolityczny, konstrukcję dachową drewnianą bez pokrycia, ściany parteru i poddasza z bloczków gazobetonowych. Wpisy w dzienniku budowy kierownik dokonywał na bieżąco. Ostatni wpis w dzienniku budowy z dnia 10 listopada 2011 r. brzmi: "Wykonano ściany poddasza. Rozpoczęto montaż więźby dachowej". Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powziął wątpliwości co do realizacji budynku mieszkalnego w tak krótkim czasie - zaledwie w kilka dni (roboty budowlane trwały od dnia końca października 2011 r. do połowy listopada 2011 r.).
Czy organ nadzoru budowlanego powinien prowadzić postępowanie w powyższej sprawie czy powinien je umorzyć?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2012 r.
Uzasadnione wątpliwości co do czasu rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. (przed uzyskaniem waloru ostateczności przez decyzję o pozwoleniu na budowę), stanowią podstawę do wdrożenia przez organy nadzoru budowlanego procedury naprawczej przewidzianej w art. 50-51 pr. bud.
Uzasadnienie
Zgodnie z generalną zasadą pr. bud. legalne rozpoczęcie robót budowlanych dopuszczalne jest jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – zob. art. 28 ust. 1 pr. bud. Ponadto, inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – zob. art. 41 ust. 4 pr. bud. Jednakże niedopełnienie obowiązku zawiadomienia z art. 41 ust. 4 pr. bud. nie ma znaczenia dla oceny legalności rozpoczętej budowy. Natomiast istotne jest, aby w dniu rozpoczęcia przez inwestora robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na budowę posiadała walor ostateczności. W przypadku przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przed ostatecznością pozwolenia na budowę, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest wszcząć z urzędu postępowanie naprawcze z art. 50-51 pr. bud. W pierwszej kolejności organ nadzoru budowlanego winien wydać postanowienie o wstrzymaniu rozpoczętych robot budowlanych w trybie art. 50 ust. 1 pr. bud. - zob. wyrok NSA z dnia 16 maja 2002 r., SA/Sz 2367/00; wyrok WSA z dnia 29 czerwca 2011 r., II SA/Gd 528/10. Następnie, jako konsekwencję wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, winien przeprowadzić postępowanie z art. 51 pr. bud. Ustalenia dokonane podczas przeprowadzonej kontroli budowy oraz wpisy w dzienniku budowy mogą nasuwać wątpliwości co do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami pr. bud. Zatem w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do budowy budynku mieszkalnego w bardzo krótkim czasie, a tym samym rozpoczęcia budowy znacznie wcześniej niż to wynika z oświadczenia inwestora (przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę) uzasadnionym jest, aby organ nadzoru budowlanego zbadał legalność zrealizowanych robót budowlanych.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek