Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. pozwolenia na budowę ani także zgłoszenia nie wymaga budowa instalacji elektroenergetycznych wewnątrz istniejącego budynku. Skoro garaż jest przedmiotem zgłoszenia, to jest to obiekt projektowany.
Czy w związku z tym organ może przyjąć budowę takiego garażu bez wymaganego wyposażenia w instalację oświetleniową?

Odpowiedź:
Garaż, o którym mowa w przywołanym przepisie, powinien być wyposażony m.in. w elektryczną instalację oświetleniową, instalację przeciwpożarową oraz odpowiednią wentylację.

Uzasadnienie:
Garaż, o którym mowa w przywołanym przepisie, powinien być zgodnie z § 102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t. wyposażony m.in. w elektryczną instalację oświetleniową oraz instalację przeciwpożarową. Na podstawie zapisów r.w.t., organ administracji architektoniczno-budowlanej może wymagać od właściciela wskazania warunków przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej (w związku z obowiązkiem wskazanym w rozporządzeniu). Dotyczy to również obiektów, które realizowane są na podstawie zgłoszenia. Ważne z punktu widzenia inwestora jest przypomnienie, że w zgłoszeniu co do zasady nie wskazuje się parametrów związanych z np. instalacją oświetleniową (przyłączeniami) – to organ jest władny do wezwania inwestora do przedłożenia wymaganych dokumentów bądź innych wyjaśnień celem doprecyzowania stanu faktycznego – nie jest zasadą, że organ wzywa inwestora o to za każdym razem (można natomiast w zgłoszeniu opisać, że garaż będzie wyposażony w prawem wymagane instalacje m.in. oświetleniową). W dużej mierze zależy to od stosowanej praktyki wewnątrz określonego organu.

Warto powtórzyć, że organ ma podstawy prawne, by w tym zakresie (wymienione wyżej zapisy r.w.t) o to wezwać, ale praktyka kształtuje się różnie i każdorazowo jest to uzależnione od organu i indywidualnej sytuacji danego zamierzenia budowlanego – oczywistym jest, że każde zamierzenie budowlane różni się od siebie, posiada inną dokumentację techniczną, wymaga innych uzgodnień, pozwoleń oraz odnosi się do indywidualnego stanu faktycznego.

Może się również okazać, że organ nie zgłosi sprzeciwu (oraz nie wezwie do uzupełnienia dokumentacji etc.) do zgłoszenia. Wówczas inwestor może wykonać instalację elektroenergetyczną wewnątrz obiektu (garażu nowopowstałego) bez pozwolenia oraz zgłaszania.

Adrian Chruszcz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 29.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów