Czy organ ma obowiązek poinformowania inwestora o przygotowanej do odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy organ ma obowiązek poinformowania inwestora o przygotowanej do odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę, czy ma obowiązek wysłać ją drogą pocztową wraz z projektami, które są wartościową przesyłką i często bardzo kosztowną dla urzędu, czy też inwestor powinien osobiście odebrać decyzję wraz z projektami w urzędzie?

Jak powinien zachować się organ, jeśli decyzja i projekty "czekają" na odbiór osobisty, a inwestor w ciągu roku, dwóch lat ich nie odbiera?

Odpowiedź

Przepisy prawa nie przewidują, że organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek informowania inwestora o przygotowanej do odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę. W każdym przypadku organ administracji publicznej ma jednak obowiązek doręczyć decyzję administracyjną w sposób przewidziany prawem. Jeśli organ prowadzący postępowanie jako sposób doręczenia pisma wybrał doręczenie w lokalu organu, wówczas uzasadnione jest powiadomienie zainteresowanego o konieczności odbioru pisma. Niemożność doręczenia pisma w lokalu organu skutkować powinna uruchomieniem trybu doręczenia zastępczego.

Uzasadnienie

Doręczenie decyzji administracyjnej stanowi niezmiernie istotną czynność postępowania administracyjnego. Z chwilą doręczenia decyzja wchodzi do porządku prawnego i wywołuje skutki prawne. Ponadto, zasadą jest, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia – zob. art. 110 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., I OSK 1333/11, LEX 1120589, decyzja administracyjna jako indywidualny akt zewnętrzny skierowany do konkretnie oznaczonego podmiotu wywołuje skutki dopiero w momencie jej skutecznego doręczenia bądź ogłoszenia. Adresat decyzji musi mieć świadomość, że taki akt administracyjny został w stosunku do niego wydany, co będzie możliwe tylko w momencie skutecznego doręczenia decyzji. Nie można zakładać, że podmiot zobowiązany jest do zastosowania się do wymogów wynikających z decyzji administracyjnej, skoro w ogóle taki akt administracyjny nie wszedł do porządku prawnego. Zgodnie z treścią art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Ponadto, pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej – zob. art. 42 § 1-2 k.p.a. Organy administracji publicznej prowadzące postępowanie nie są związane kolejnością sposobów doręczeń wskazaną w art. 42 k.p.a. Wybór sposobu doręczenia należy do tych organów. NSA w wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r., I OSK 1692/11, LEX 1134292, podkreślił, że ustawodawca nie ustalił wiążącej organ prowadzący postępowanie administracyjne kolejności miejsc, w której doręczenie może nastąpić. Wybór sposobu doręczenia należy więc do organu administracji publicznej, przed którym toczy się sprawa. Wybierając sposób doręczenia organ powinien dążyć do tego, aby doręczenie było szybkie i skuteczne. W sytuacji, gdy organ zdecydował się na doręczenie pisma w swoim lokalu, pożądane jest stosowne powiadomienie adresata pisma. Taki rodzaj działania wynika z ogólnych zasad postępowania sformułowanych w art. 8 i art. 12 k.p.a. Z kolei niemożność doręczenia pisma w ww. sposób powinna doprowadzić do zastosowania trybu doręczenia zastępczego, o którym mowa w art. 44 § 1 pkt 2 k.p.a.

Agnieszka Jędrzejczak-Syrek, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 20 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2014 r.