Pytanie
Spółka jest uznaną grupą producentów owoców i warzyw. Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa warzyw, w które spółka zaopatruje się u udziałowców (rolników będących członkami grupy). Cechą charakteryzującą działalność grupy producenckiej są wzajemne dwustronne i ekwiwalentne świadczenia pomiędzy spółką, a członkami grupy. Obowiązek wzajemnych świadczeń wynika z ustawy o grupach producentów owoców i warzyw, a także idącymi za ustawą zapisami umowy spółki. Celem działalności spółki jest: zagwarantowanie, że produkcja jest planowana i dostosowywana do popytu zwłaszcza w odniesieniu do jakości i ilości; koncentracja podaży i wprowadzanie na rynek produktów wytwarzanych przez jej członków; optymalizacja kosztów produkcji i stabilizowanie cen uzyskiwanych przez producentów; stosowanie korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji i metod gospodarki odpadami, w szczególności w celu ochrony jakości zasobów wodnych, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub stymulacji różnorodności biologicznej; zapewnia swoim członkom środków technicznych umożliwiających zbieranie, magazynowanie, przechowywanie oraz przygotowanie warzyw do sprzedaży.
Jednym z licznych warunków zawiązania i prawnego uznania grupy producentów jest zgodnie z art. 5 oraz art. 15 ust. 4 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw obowiązek dokonywania sprzedaży płodów rolnych za pośrednictwem spółki. W zakresie przestrzegania zasad z uwzględnieniem norm ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw spółka podlega nadzorowi Marszałka Województwa. Z treści ustawy oraz umowy spółki wynika charakter wzajemnej współpracy przynoszącej obustronne korzyści w perspektywie mającej wymiar finansowy.
Spółka udostępnia środki trwałe zakupione w ramach realizacji planów dochodzenia do uznania, zgodnie z ww. ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami w celu poprawy efektywności gospodarowania i podniesienia jakości produkowanych warzyw przez członków grupy. Udostępnienie członkom grupy środków trwałych stanowi wypełnienie obowiązków grupy wynikających z planu dochodzenia do uznania i umowy spółki. Przystąpienie do grupy nakłada na jej członków obowiązek sprzedaży płodów za pośrednictwem grupy (sprzedaż do Grupy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (§ 1 ust. 3 pkt 2) grupa może udostępniać inwestycję członkom grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) i spółka udostępnia te środki trwałe bez przeniesienia prawa własności.
Zakupione przez spółkę środki trwałe są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywania i transportu owoców przez członków grupy w związki z działalnością spółki. Ponadto spółka ponosi koszty amortyzacji oraz eksploatacji środków trwałych tj. naprawy, paliwo, części zamienne stanowiące KUP. Zdaniem spółki odpisy amortyzacyjne od udostępnionych członkom grupy środków trwałych oraz koszty ich eksploatacji stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
Czy spółka postępuje prawidłowo?