Odpowiedź:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) – dalej u.o. określa wymagania dla podmiotów, którym wytwórca odpadów (lub inny posiadacz odpadów) może przekazać odpady oraz wymagania dotyczące dokumentu towarzyszącemu takiemu przekazaniu (KPO), natomiast nie reguluje zasad finansowych, na jakich następuje to przekazanie. W zależności od konkretnego przypadku odpady mogą mieć dodatnią (np. złom metali) lub ujemną (np. odpady przekazywane do składowania) wartość ekonomiczną, w zależności od tego, czy to przekazujący uzyskuje wynagrodzenie za odpady, czy sam je musi zapłacić. Tylko w nielicznych przypadkach przepisy nakładają na przyjmującego odpady obowiązek przyjęcia ich co najmniej nieodpłatnie jak np. kompletne pojazdy wycofane z eksploatacji czy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, przy czym w tych przypadkach dopuszczalna jest zapłata przekazującemu za te odpady. Obowiązek nieodpłatnego przyjęcia wynika z odrębnych przepisów jak art. 23 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 803) czy art. 37, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) –- dalej u.z.s.e.e.

Z reguły te rodzaje odpadów wytwórca przekazuje bez konieczności wystawiania KPO. Ponadto nieodpłatne przyjmowanie odpadów gwarantuje art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.o. prowadzącemu nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów.

Nie wyklucza to możliwości przekazywania również innych odpadów za darmo. Fakt, że przekazanie odpadów odbywa się na podstawie KPO nie ma żadnego związku z odpłatnością za odpady. Poza przypadkami wyraźnie uregulowanymi w obowiązujących przepisach z zakresu gospodarki odpadami, w pozostałych przypadkach kwestia odpłatności za przekazywane odpady jest pozostawiona woli stron. Poza przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami należy zwrócić uwagę na aspekt podatkowy – darowizna odpadów, tak jak darowizna innego mienia, może mieć bowiem konsekwencje podatkowe.

Maria Duczmal, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 14.12.2016 r.
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami