Pytanie:
Czy od tego typu pojazdu można odliczyć 100% VAT od nabywanych paliw?
Czy podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w tym przypadku?

Odpowiedź:
Jeżeli z zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów wynika wpis do dowodu rejestracyjnego w postaci adnotacji VAT-1a, podatnikowi przysługuje odliczenie 100% podatku naliczonego VAT, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 86a ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - wprzypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., stanowi 50% kwoty podatku. Ograniczenie to nie ma jednakzastosowaniaw przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
Z kolei art. 86a ust. 4 pkt 2 u.p.t.u. stanowi, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
Zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a u.p.t.u., do pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 u.p.t.u., należąpojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Na mocy art. 86a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u., spełnienie tych wymagań dla pojazdów samochodowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.