Odpowiedź:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - dalej u.s.z.e.g., podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Pomimo ustawowego obowiązku sprawozdawania do Krajowej bazy ww. ustawa ani inne przepisy dotychczas nie wskazują sankcji karnych za brak ich realizacji.

Należy natomiast pamiętać, że już w niedalekiej przyszłości raporty KOBiZE stanowić będą podstawę do określenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a więc brak raportowania będzie sankcjonowany pośrednio poprzez sankcje za nie wnoszenie opłat.

Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - dalej u.p.o.p. zmienia między innymi przepisy ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. i u.s.z.e.g.

Zmiany dotyczą głównie systemu opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

W przypadku zmiany wprowadzonej przez art. 17 u.p.o.p. w u.s.z.e.g. znaczenie ma:

- nowe brzmienie art. 285 ust. 3 p.o.ś. (w części dotyczącej zmian w p.o.ś. wprowadzonych przepisami u.s.z.e.g.) stanowiące, że opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.s.z.e.g.

Zapis ten wymaga, aby wysokość opłaty z tytułu emisji do powietrza określać w oparciu o wielkości emisji z rocznych raportów KOBiZE.

- nowe brzmienie art. 286 ust. 5 p.o.ś. wskazujące, że podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.s.z.e.g., uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1 p.o.ś. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami