Pytanie
Z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę za wypowiedzeniem z dniem 30 listopada 2010 r. W sądzie w dniu 20 września 2012 r. została podpisana ugoda pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem, w której strony porozumiały się, że umowa rozwiązuje się na mocy porozumienia stron z dniem 30 listopada 2010 r. i w związku ze zmianą trybu rozwiązania umowy o pracę należy wystawić nowe świadectwo pracy. Z ugody wynika, że pracodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postanowienia wydać nowe świadectwo pracy.
Z jaką datą powinno być wystawione nowe świadectwo pracy i w jakim terminie?
Z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ust. 2 wynika, że nowe świadectwo pracy powinno być wystawione w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
Czy na świadectwie pracy powinna znaleźć się adnotacja, że jest to sprostowanie?