Odpowiedź:
W przypadku przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego poza instalacjami i urządzeniami decyzja środowiskowa nie będzie wymagana. Przetwarzanie to nie będzie przedsięwzięciem znacząco oddziałującym na środowisko. Zastosowanie znajdzie natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u.

Zakład przetwarzania nie zawsze musi być instalacją.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez zakład przetwarzania rozumie się nie tylko instalację, ale również obiekt budowlany lub jego część, w którym jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu. Obiekt budowlany jest to natomiast, zgodnie art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z definicji zakładu przetwarzania wynika więc, że zakład przetwarzania nie zawsze musi być instalacją. Jeżeli więc przetwarzanie zużytego sprzętu będzie odbywało się poza instalacją, czyli w zakładzie przetwarzania stanowiącym obiekt budowlany, to w takim przypadku zastosowanie mają przepisy r.o.o.i.u., które zezwala na przetwarzanie zużytego sprzętu w procesie R12. W związku z tym r.o.o.i.u. będzie miało zastosowanie do demontażu zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu w zakładzie przetwarzania stanowiącym obiekt budowlany, a nie instalację.

Przypadki, kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, określa ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 u.o.o.ś. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przetwarzanie poza instalacjami i urządzeniami nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego decyzja środowiskowa jest wymagana. Przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko są jedynie instalacje związane z przetwarzaniem odpadów. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami