Pytanie:
Czy na gruncie VAT zakup powyższego klucza sprzętowego (w postaci pendrive) mam traktować jako zakup towaru (import towarów) czy też mogę traktować jak import usług (bez klucza nie można korzystać z oprogramowania jest to jakby integralna część oprogramowania) i wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji import usług?

Odpowiedź:
Moim zdaniem – uwzględniając:
- po pierwsze, że wystąpił przywóz towaru (nawet jeśli miałby to być tylko nośnik);
- po drugie, że zawartość pendrive służy nie tyle jej bezpośredniemu wykorzystaniu, co funkcjonowaniu samego pendrive, należałoby potraktować opisywaną czynność jako import towarów i tak też opodatkować.

 

Uzasadnienie:
W sytuacji opisanej w pytaniu należałoby się zastanowić, czy mamy do czynienia z zakupem towaru, czy też usługi.
Wydaje się przy tym, że opisywany przez Was zakup jest odrębnym świadczeniem. Wprawdzie klucz sprzętowy jest potrzebny do tego, aby korzystać z programu, jednakże zakupiliście Państwo ten dodatkowy klucz zupełnie odrębnie (poza pakietem programu). W związku z tym potraktować należy powyższe świadczenie jako odrębny zakup.
Czy są towary, czy też usługi?
Pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast określenie import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.
Z kolei w myśl art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u. przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u.
Nadmienić jeszcze należy, że w myśl art. 2 pkt 26 u.p.t.u. pod pojęciem usług elektronicznych rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. 1). W tym ostatnim zaś akcie prawnym stanowi się, że do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Obejmuje to szczególności dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami.
W sytuacji opisanej w pytaniu niewątpliwie kupiliście Państwo pewien towar (pendrive), który został przywieziony ze Stanów Zjednoczonych (z kraju trzeciego) do Polski.
Niewątpliwie mamy zatem do czynienia z przywozem towaru. Towar ten ma charakter specyficzny, bowiem jest na nim ukryte pewnego rodzaju oprogramowanie, które umożliwia funkcjonowanie innego programu. Pełni on więc funkcję nośnika tego programu. Z drugiej jednak strony użytkownik nie korzysta z samego oprogramowania na pedrivie, tylko raczej oprogramowanie to jest potrzebne do tego, aby pendrive (klucz sprzętowy) spełniał swoją funkcję.
Moim zdaniem zatem – uwzględniając:
- po pierwsze, że wystąpił przywóz towaru (nawet jeśli miałby to być tylko nośnik);
- po drugie, że zawartość pendrive służy nie tyle jej bezpośredniemu wykorzystaniu, co funkcjonowaniu samego pendrive, należałoby potraktować opisywaną czynność jako import towarów i tak też opodatkować.