Pytanie:
Firma uzyskała w styczniu 2015 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Na dzień wydawania decyzji działka, na której realizowane jest przedsięwzięcie, nie posiadała obowiązującego MPZP.

W maju 2016 r. urząd gminy planuje uchwalić dla wskazanego terenu miejscowy plan, który będzie zakazywał prowadzenia działalności takiej jak zbieranie i przetwarzanie odpadów. Czy w związku z tym decyzja uzyskana przez przedsiębiorcę w 2015 r. przestanie obowiązywać? Czy firma będzie mogła prowadzić działalność do upływu terminu, na jaki decyzja została wydana, tj. do 2025 r.?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) – dalej u.p.z.p., plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a zatem niezgodność z planem miejscowym stanowi przesłankę do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. W mojej ocenie takiej przesłanki nie stanowi fakt, że MPZP nie został sporządzony dla określonego terenu.

Jeżeli w dniu wydania zezwolenia na zbieranie odpadów nie obowiązywał jeszcze MPZP, to zezwolenie jakie uzyskał podmiot będzie ważne do czasu na jaki zostało wydane. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 34 ust. 2 u.p.z.p., co do zasady, utrata mocy obowiązującej planu miejscowego nie powoduje wygaśnięcia decyzji administracyjnych wydanych na podstawie tego planu.

Warto również zauważyć, iż w myśl art. 35 u.p.z.p., tereny, których przeznaczenie zmienia plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Jak zważył SN w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r., II CSK 98/13, „korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób […] oznacza każdy zgodny z prawem dotychczasowy sposób używania nieruchomości w określonym celu.”

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami